เป้าหมายหลัก

week10


Week 10
ระหว่างวันที่13-17 กรกฎาคม 2558

สัปดาห็นี้เรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นและหน้าที่ของตนเอง เช่น การมีมารยาทที่ดีการไหว้สวัสดีครู พ่อแม่ และคนอื่นๆ
วันจันทร์
กิจกรรมจิตศึกษา ก็ได้ลงทำจิตศึกษา สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรม คือลักษณะคล้ายกระดุมเม็ดใหญ่มีรูประมาณ5 รู และมีเชื่อกเพื่อให้เด็กได้ร้อยสอดเชือกให้เข้ากับรูกระดุมครบทุกรู และก็จะมีสีที่หลากหลาย
ครูก็จะถามเด็กๆว่าเห็นอะไร สีอะไรภาษาอังกฤษว่าอย่างไร เหมือนหรือคล้ายกับอะไรได้บ้าง เด็กคิดว่าเขามีวิธีการทำอย่างไร
น้องไดมอนด์ คล้ายล้อรถ
น้องวันใหม่ เหมือนวงกลม
น้องหนูดี เหมือนกระดุม
น้องแสตม์ เหมือนฝาขวดน้ำ
น้องกาย บอกว่าเราต้องเอาเชื่อกมาใส่ในรู
น้องหนูดี เราตองเอาเชื่อกมร้อยใส่กระดุม
ครูส่งอุปกรณ์ให้กับเด็กๆก่อนรับและส่งเราจะไหว้อย่างนอบน้อม เมื่อเด็กได้รับอุปกรณ์แล้วครูก็จะสร้างข้อตกลงให้เด็กๆเอาอุปกรณ์วางไว้ที่บ้านของตนเอง พอเด็กๆส่งครบแล้วครูก็จะให้เด็กๆใช้เชื่อกสอดใสรูกระดุมให้ครบทุกรูโดยใช้วิธีการใดก็ได้ เพื่อให้เด็กได้มีสมาธิและกำกับสติในการร้อยเชือกใส่เม็ดกระดุม
เมื่อเสร็จครูน้องนับ 1-5 วางอุปกรณ์ไว้ที่บ้านของตนเอง ครูถามเด็กๆว่า เด็กๆคิดว่าคล้ายอะไรได้บ้าง
น้องแสตม์ คลายเบเบด
น้องอ๋อม คลายดอกไม้
น้องพลอยใส คลายขนมโดนัท
หลังจากนั้นก็ให้เด็กๆเก็บอุปกรณืแล้วส่งต่อให้เพื่อ เมื่อเสร็จแล้วก็จะเป็นการมอบพลังความรักโดยการกอดโดยให้มอนิเตอร์เลขที่ 13 น้องสาวจะไปแตะเพื่อนที่ส่งสัญญาณความพร้อมและมอบพลังความรักโดยการกอดเพื่อน หลังจากนั้นเด็กๆก็จะมารับพลังความรักจากคุณครู และก็จะให้เด็กๆมานั่งรอเป็นกลุ่มครูก็จะพาเด็กๆร้องเพลงเก็บเด็กก่อนเข้าสู่การเรียนรู้ PBL ไหว้ทักทายสวัสดีตอนเช้า
PBL ก็จะเรียนเกี่ยวกับการสอนมารยาทการไหว้ทักทาย ทำไมเราต้องพูดว่าสวัสดี
น้องไดมอนด์ บอกว่า ถ้าเราไม้ไหว้ทักทายกันเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นใคร
น้องวันใหม่  เดี๋ยวเราจะไม่รู้จักกัน
ครูนิ่มให้เด็กๆแต่ละคนออกมาสาธิตการไหว้ ถ้าเป็นผู้ชายเราจะพูดทักทายและไหว้ว่าอย่างไร ถ้าเป็นผู้หญิงเราจะพูดและไหว้อย่างไร เด็กๆช่วยกันตอบและดูตัวอย่างจากเพื่อนสาธิตให้ดูหน้าห้องและสลับให้เด็กออกมา เด็กได้เรียนรู้จากการสาธิตตัวอย่างจากเพื่อน
กิจกรรมพัฒนาปัญญาให้เด็กทำกิจกรรม ระบายสีรูปภาพสวัสดีทักทาย ชายหญิง
ดูแลเด็กขณะเล่นเครื่องเล่นสนาม จากสัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์นี้ก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากการเล่นของเด็กหลายคน เช่นน้องภูมิ น้องฮิว น้องอิ่มบุญ น้องภูมิจากเมื่อก่อนไม่กล้าเล่นกับเพื่อนไม่พูดคุยกับเพื่อนแต่ในสัปดาห์นี้ น้องภูมิจะวิ่งเล่นกับเพื่อนวิ่งไล่จับสนุกสนานแทบจะไม่อยากจะกับบ้าน น้องฮิว ก็จะเล่นร่วมกับเพื่อนได้จากที่เคยเล่นทราบสะลัดทราย ก็จะหันมาเล่นร่วมกับเพื่อนโดยการโหนลอยตัวบนไม้เหล็ก และวิ่งไล่จับเพื่อน ส่วนน้องอิ่มบุญจากเมื่อก่อนไม่เข้าหาเพื่อนเล่นพูดคุยกับครูเป็นส่วนใหญ่แต่ตอนนี้ขณะเรียนในห้องก็จะรู้เวลานั่งรอที่บ้านของตนเองเริ่มตอบคำถามกับครูขณะอยู่ในห้องเรียน เวลาเล่นที่เครื่องเล่นสนามก็จะช่วนเพื่อนเล่น เล่นบทบาทสมมุติร่วมกับผู้อื่นทกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
สัปดาห์นี้ก็จะเป็นเวรพานำขอบคุณข้าวพานำสวดมนต์ไหว้พระและเล่านิทานก่อนนอน
หลังจากที่เด็กตื่นนอนก็จะเรียนภาษอังกฤษทุกวันจันทร์กับวันพุธ เวลา14.30-15.15 น. ร้องเพลงเป็นภาษอังกฤษเด็กและครูร่วมกันร้องเพลงอย่างมีความสุขสนุกสนาน และให้เด็กทำใบงานเขียน E กับ F เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์และการออกเสียงที่ถูกต้อง 


PBL ก็จะเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนและหน้าที่ เช่นการเก็บของเล่น ของใช้ต่างๆ และเล่านิทาน และให้เด็กทำกิจกรรมระบายสีน้ำตกแต่งถ้วยกระดาษเทียน


วันพุธ
 ช่วงเช้า มีการอบรมสัมมนานักศึกษาชั้นมีที่ 5 ทุกสาขาที่มหาวิทยาลัย เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และครูนิเทศจะเล่าประสบการณ์สรุปหลังจากที่ได้ไปนิเทศนักศึกษาแต่ละโรงเรียนมาสรุปมีทั้งข้อดีและข้อปรับปรุง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีแก่นักศึกษาทุกคน และได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากเพื่อนที่ฝึกสอนแต่ละที่ เช่น แนวการสอนเพลงเก็บเด็ก
ช่วงบ่าย พบอาจารย์นิเทศอาจารย์ก็จะแนะนำการเขียนแผนและข้อควรปรับปรุง เพื่อมีการจัดการเรียนรู้ทีหลากหลายการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวันของแต่ละโรงเรียน
วันพฤหัสบดี
กิจกรรมสุนทรียะ วันนี้ก็จะมีครูยิ้มกับครูยุ้ยมาร้องเพลงใช้กีต้าประกอบเพลง เด็กๆและครูร่วมกันร้องเพลงอย่างสนุกสนาน
กิจกรรมจิตศึกษา สื่อที่ใช้คือเม็ดมะค่าแต้ ขั้นเตรียมให้เด็กนอนท่าปลาดาว และเล่าเรื่องราวด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวน กล่าวคำชื่นชม ให้เด็กลุกขึ้นนั่งด้วยการกล่าวคำชมตามด้วยการทำท่า Brain Gym กำกับสติ ให้เด็กสังเกตเม็ดมะค่าแต้แล้วถามว่าเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้าง น้องหนูดีบอกว่า เอาไปเล่นกับเพื่อนๆ
น้องน็อต เอาไปปลูก น้องแสตม์ เอามาแปลงร่าง น้องจินจูเอามาทำเป็นชุดแต่งงาน 
ครูนิ่มให้เด็กๆแปลงร่าง เช่น ทำเป็นตัวเลขและแปลงร่างในสิ่งที่เด็กอยากใหเป็นตามจินตนาการของเขา และมอบพลังความรักโดยการกอดให้มอนิเตอร์ไปแตะเพื่อนให้หัวใจชนกันวันศุกร์ 
เรียรู้นอกห้องเรียน เด็กๆเรียนรู้วิถีการดำนา เด็กได้นำชุดาเปลี่ยนและได้เรียนรู้วิธีการทำนาจากแม่น้องอุ่ม โดยเปิดคำถามกับเด็กๆว่าทำไมเราต้องทำนา น้องไดมอนด์ ถ้าเราไม่ทำนาเราก็จะไม่มีข้าวกิน เล่าถึงความสำคัญของข้าว และแนะนำวิธีการดำนา การปักต้นกล้าเพื่อไม่ให้ต้นกล้าหัก หลังจากนั้นเด็กก็ได้ลงมือโดยการปฏิบัติจริง เพื่อให้เขาได้เห็นคุณค่าของข้าวกว่าจะมาเป็นเม็ดข้าวสารให้เรากินชาวนาต้องลำบาก การเรียนรู้จากสิ่งที่เขาได้ทำเองเขาก็จะสามารถอธิบายได้และถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ เด็กบางคนก็จะชอบเพราะที่บ้านเคยทำและก็จะเต็มที่กับการลงโคลนและได้เรียนรู้สังเกตสิ่งต่างๆในทุ่งนาเช่น มีปู จิ้งหริด แมลงปอ เรียนรู้วิธีการจับต้นกล้ามาดำพอน้องทำก็จะลอยขึ้น ครูจึงได้ทดลองและอธิบายให้น้องลองทำอีกครั้ง  น้องมีความสุขสนุกสนานเป็นการสร้างบรรยาศที่ดีต่อการเรียนรู้ที่ดีต่อเด้กๆครูและผู้ปกครองนการทำกิจกรรมร่วมกัน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น